Stort tack

till de som röstade på mig i kyrkovalet 19 september 2021. Stod på Borgerligt alternativ som Nr 14 på valsedeln för Västermalms Församling och Nr 38 på valsedeln för Stockholms Stift. Kyrkan fyller en viktig uppgift att genom evangelisation motverka de ökande problem vi idag har i samhället.

Kristendomen gav oss ett bättre liv

Den Kristna religionen är Guds gåva till mänskligheten som hjälpt människorna till ett bättre liv. Att skapa ett mindre våldsamt samhälle är grunden för skapande av ett samhälle med bättre levnadsvillkor och högre levnadsstandard. Att välståndet är högre i vår del av världen beror på att den kristna läran varit mest framgångsrik för att skapa ett mindre våldsamt samhälle [Religion.htm]. Hur skulle Sverige ha varit som är starkt påverkat av det kristna budskapet som baseras på Jesus, om det i evangelierna hade stått att Jesus istället för att göra under och bota sjuka hade erövrat en stad, dödat männen och tagit kvinnorna som sexslavar.

Fira 700 år och en helgdag för avskaffandet av slaveriet som skapade en bättre värld.
Se: Kyrkans Tidning, debatt,30 april 2018:
http://www.kyrkanstidning.se/debatt/avskaffandet-av-slaveriet-bor-fa-egen-helgdag

För att manifestera avskaffandet av slaveriet, som är det största bidraget till samhällsutvecklingen, bör vi inrätta helgdag för tacksägelse över våra framsynta kristna förfäder som redan på medeltiden, 1335 i Sverige, avskaffade slaveriet. År 2035 är det därmed dags att fira 700 års jubileum.

Slaveri hämmar innovationer. Den tekniska utveckling som kom av att slavar ersattes av betald arbetskraft sedan slaveri på medeltiden upphörde i vår del av världen ledde fram till den industriella revolutionen och den västerländska civilisationens framgångar. Att andra delar av världen inte fick en motsvarande utveckling beror på de avskaffade slaveriet långt senare. I stora delar av världen har man en slavägare som profet och högsta moraliska förebild och såg därför inte slaveri som något negativt som skall avskaffas och missade därmed de framsteg som vi fick i vår del av världen. Slaveriet fanns där kvar in på 1800/1900-talet vilket gav en värld uppdelad i rika I-länder och fattiga U-länder.

Att folk i stora delar av världen fick den vite slavägaren med judiska och afrikanska slavar som profet och moralisk förebild beror på att det i tropiskt klimat inte var möjligt att skapa riken baserat på beskattning av jordbruket [skatt.html]. Då försäljning av fångar tagna i krig som slavar var en viktig inkomt för härskare på den tiden och månggiftet skapade stor efterfrågan på kvinnliga slavar, skrevs på 700/800-talet böckerna om Guds budbärare härskaren av Medina så att de troende istället för Jesus fick en moralisk förebild som erövrat en stad där han halshögg alla män och tog kvinnorna som sexslavar, så att de troende utan moraliska betänkligheter kunde köpa de kvinnor som såldes på slavmarknaderna.


Kvinnornas val av män kan skapa en bättre värld

Det mesta av våldet begås av män, men kvinnornas val av män avgör hurdana män vi får. Så för att inte kvinnorna genom det sexuella urvalet ska avla fram våldsamma män [SEXURVAL.htm], skall kvinnorna fås att välja icke våldsamma män för att andelen våldsamma män skall minska och vi får ett mindre våldsamt samhälle med bättre levnadsvillkor.

Avkristningen och det ökande våldet i samhället beror på att det inte längre är överlevnad som avgör vad som är evolutionärt framgångsrikt [Evolution_strategi.html]. Hos de flesta däggdjursarter strävar hannen att med våld besegra de andra hannarna för att få ensamrätt att para sig med honorna och göra många honor med barn. När människan började leva på jordbruk kunde samma areal försörja fler människor, vilket gav upphov till en folkökning. Dock krävdes en arbetsinsats för att få fram födan varvid det för däggdjursarten människa blev evolutionärt framgångsrikt att i likhet med de flesta fågelarter bilda par där mannen genom sin arbetsinsats bidrog till att försörja barnen. Numera har vi fått så bra levnadsvillkor att det inte är en förutsättning för barnens överlevnad att deras biologiska far genom hårt arbete producerar livsmedel för att de ska få något att äta. Barnen har lika stora möjligheter att överleva även om kvinnan väljer som far till sina barn, en man med däggdjursbeteende som strävar efter att besegra andra hannar och göra många kvinnor med barn som samhället (andra män) får försörja, istället för att välja en arbetsam man som bidrar till barnens försörjning varvid människans härstamning från däggdjuren där hannarna slåss med varandra om vem som ska tillåtas att para sig har medfört att män som upplevs som mer våldsamma kan få kvinnor parningsvillliga. Därmed är det inte längre evolutionärt framgångsrikt med en moralisk förebild som hävdade att man skall älska sin nästa som sig själv och därmed få männen att samarbeta och hjälpa varandra vilket ökar de förnödenheter dom kan producera. Det medför att andelen minskar som har som moralisk förebild han som enligt evangelierna gjorde under, botade sjuka och återuppstod på tredje dagen efter att ha dött på ett kors, medan andelen ökar som har en moralisk förebild som besegrat andra hannar, som enligt skrifterna blev härskare av Medina och år 627 dödade alla judar i Medina och år 628 erövrade Khaybar där han halshögg alla män och tog kvinnorna som sexslavar. Och moralisk förebild har större betydelse för vilket samhälle vi får än till exempel hudfärg.


Ge en gåva till Open Doors. För att alla ska kunna ta del av det kristna budskapet som gav oss ett bättre liv måste förföljelsen av kristna i den fattigare delen av världen motverkas.


Fler skrifter & FöreningarSerie publicerad i HTKTHT (Visar vad som kan göras med ritverktyget i Word)