Skatteindrivning, slaveri och moralisk förebild
(In English)

På medeltiden fanns det ingen fast huvudstad utan kungen reste runt med hovet i Sverige och bodde periodvis på olika kungsgårdar där fogdarna lagrade det som dom samlat in från bönderna. När det var slut på en kungsgård reste man vidare till nästa kungsgård. Det hade inte fungerat i ett varmare klimat där det som fogdarna samlat in inte kan lagras någon längre tid utan att fördärvas. Och om lagringstiden är alltför kort slutar skatteuppbördssystemet att fungera, varvid det inte går att finansiera ett rike genom att taxera ut skatt från bönderna.

Det kan tyckas märkligt att det bland de med mörk hudfärg är vanligare att man har den krigförande vite slavägaren med judiska och afrikanska slavar som moralisk förebild, vilket inte är lika vanligt bland de med ljus hudfärg. Detta beror dock på att skillnaden i solinstrålning mellan olika delar av världen som skapat skillnad i hudfärg före 1900-talet även påverkade härskarnas möjlighet att genom skatteindrivning finansiera riken. I norr med svagare solinstrålning som ger ljus hudfärg, där klimatet är kallare och livsmedel kunde lagras längre tid utan att förstöras kunde härskarna skapa riken genom beskattning av jordbruket. De flesta arbetade inom jordbruket med att producera livsmedel, varför skatterna främst utgjordes av jordbruksprodukter som fördelades till de som arbetade i rikets tjänst, främst inom krigsmakten. Det var nödvändigt att skapa ett överskott för att överleva vintern innan våren kommer och nya grödor kan odlas. Genom att beskatta detta överskott tvingades folket att öka arbetsinsatsen för att få tillräckligt för att både överleva vintern och försörja överheten.

I tropiska Afrika däremot med starkare solinstrålning som ger mörk hudfärg och ett varmare klimat, kunde livsmedel inte lagras lika lång tid utan att förstöras, varför det var svårare att skapa riken genom beskattning av jordbruket. Det behövs fler fogdar som måste besöka byarna oftare för att driva in skatt som fick in mindre mängd vid varje besök som snabbare måste förmedlas till de som skall försörjas med den indrivna skatten. Vid alltför korta lagringstider blev skatteindrivningen olönsam och kunde därför inte användas av härskare för att skapa riken. Avsaknaden av växtsäsonger medförde även att folket kunde producera grödor för omedelbar konsumtion året runt och därmed minimera överskott som kunde fördärvas vid längre lagringstider eller tas av skatteindrivare. Då det inte var möjligt att skapa riken genom att beskatta jordbruket kunde härskare istället skapa riken som finansierades med slaveri, genom att ta fångar och exportera dem som slavar varvid inkomsterna användes för att finansiera den armé som behövs för att erövra och försvara riken. Då slavexport gav större inkomst än beskattning av jordbruket kunde härskare som exporterade slavar besegra de som försökte skapa riken genom beskattning av jordbruket. För att rättfärdiga slavexporten valde härskarna läran med den krigförande slavägaren som profet och moralisk förebild. För att minska risken att tas som fångar och bli sålda som slavar blev även folket tvungna att bekänna sig till härskarnas lära med krigförande slavägaren som moralisk förebild varför det blev vanligt bland de med mörk hudfärg att ha den krigförande slavägaren som moralisk förebild.

Slaveri hämmar innovationer. Kartan visar när slaveriet upphörde i olika delar av världen. I norra Europa upphörde slaveriet på Medeltiden vilket gav oss en teknisk utveckling som medförde att Europeiska kristna nationer kom att på 1800-talet dominera världen. Jämför man kartan med en karta över BNP per capita idag så ser man ett starkt samband. Vi skall därför vara tacksamma för våra kristna förfäder som på Medeltiden avskaffade slaveriet.

I regioner med ett kallare klimat som i Europa där riken kunde finansieras genom beskattning av jordbruket hade inte härskarna behov av en lära för att rättfärdiga slaveri. Istället valde härskare som oftast kommit till makten och skapat riken genom segrar i krig, läran med Jesus, som gjorde under och botade sjuka, den korsfäste Guds son som dog på ett kors för våra synder och återuppstod på tredje dagen, för att framstå som mer goda och därmed bli accepterade av folket. Härskarna kunde dessutom visa hur goda dom var genom att förbjuda slaveri, varvid slaveriet 1335 avskaffades i Sverige. Det medförde att det blev vanligare bland de med ljus hudfärg att ha den korsfäste Guds son som moralisk förebild. Den tekniska utveckling som uppkom av att slavar ersattes av lejd arbetskraft sedan slaveri på medeltiden förbjöds i vår del av världen ledde fram till en industriella revolutionen och den västerländska civilisationens framgångar. Värdet för en produkt beror inte främst på hur mycket arbete som behövs för att tillverka den utan på vad en köpare är beredd att betala för den. Genom att maximera nyttan och minimera arbetsinsatsen genom att utveckla produkter eller arbetsmetoder kan en arbetare som får betalt för arbetet få möjlighet att bättre betalt. Då det är de som utför arbetet som har bäst kännedom och därmed möjlighet att hitta förändringar som kan göra det effektivare så får man en teknisk utveckling om arbetet utförs av betald arbetskraft som inte erhålls om arbetet utförs av slavar. På Medeltiden tillhörde arbetarna skrån för olika yrken och yrkeskunskap förmedleades från far till son eller att man gick som gesäll hos en mästare. Yrkeskunskap var en konkurrensfördel som hölls hemlig för utomstående varför det finns lite omnänmt i medeltida litteratur, varför många idag inte inser vilken teknisk utveckling det var på medeltiden. Om arbetet hade utförts av slavar hade vi inte fått denna utveckling av yrkeskunskap. Många anser att den västerländska civilisationens framgångar beror på luthersk arbetsmoral. En förutsättning för att denna arbetsmoral skulle uppkomma var att slaveriet hade upphört, för om arbete är något som utförs av slavar så hade det inte blivit någon luthersk arbetsmoral. Att andra delar av världen inte fick en motsvarande utveckling beror på att slaveriet avskaffades långt senare. I stora delar av världen där man har den krigförande slavägaren som profet och högsta moraliska förebild och härskare som finansierade sina riken med slavexport, såg man inte slaveri som något negativt som skall avskaffas, varför man missade den utveckling som vi fick i vår del av världen. Slaveriet fanns där kvar in på 1800/1900-talet då den västerländska imperialismen tvingade dem att stänga slavmarknaderna, vilket gav en värld uppdelad i rika I-länder och fattiga U-länder.

Att det var svårare att skapa riken i regioner med varmare klimat än i kallare medförde att de spanska erövrarna hittade inga större riken i Sydamerika förutom Inkariket i Andernas berg där klimatet p.g.a. hög höjd över havet är kallare. Även i de etiopiska bergen i Afrika där klimatet p.g.a. hög höjd över havet är kallare fanns ett rike som kunde finansieras genom beskattning av jordbruket varför härskarna där kunde välja läran med korsfäste som moralisk förebild. Härskarna i Afrika kunde exportera slavar till slavmarknaderna i mellanöstern och Nordafrika men någon motsvarande exportmarknad fanns inte för eventuella slavexporterande härskare i Sydamerika, varför Spanien och Portugal med en liten grupp erövrare utan att möte stort motstånd kunde på 1500-talet dela upp Sydamerika. Om Spanien och Portugal hade behövt skicka de Spanska och Portugiska arméerna för att erövra Amerika hade de inte varit genomförbart. Arméerna behövdes i Europa för att kriga mot morerna och andra europeiska härskare och hur skulle man försörjt stora arméer i Amerika. Svårigheten att lagra livsmedel i tropiskt klimat medförde att de plantager européerna hade i Amerika producerade produkter som var mindre ätbara för vare sig makro- och mikroorganismer och som därför gick att lagra som socker, tobak och bomull och därmed kunde skeppas till försäljning i Europa. Mindre ätbara produkter är dock inte användbara för att lokala härskare skulle kunna skapa riken baserat på beskattning av jordbruket. Att det inte gick att beskatta folket i centrala Afrika var något även kung Leopold av Belgien fick erfara när han efter kongressen i Berlin 1884 fick ett eget rike i Afrika. Man hittade en produkt, gummi, som kunde lagras och exporteras, men det var inte något för folket livsnödvändig produkt så det fanns ingen inhemsk gummiproduktion som kunde utgöra grund för skatteindrivning, varvid man tillgrep inhumana metoder för att tvinga folket att producera gummi. Importen av ohälsosamma produkter som socker och tobak från kolonierna i Amerika är inte som vänstern tror grunden till välståndet i Europa. Slavägare i Amerika blev visserligen rika men för folket i Europa hade det snarast en negativ inverkan. Det var avskaffandet av slaveriet på medeltiden som gav förutsättningar för att skapa välstånd till det Europeiska folket och därmed en marknad för produkter från plantagerna i Amerika.

Månggifte främjar slaveri. Då det föds lika många män som kvinnor medför månggifte att kvinnorna inte räcker till alla män. Det skapade en stor efterfrågan av kvinnliga slavar som härskarna kunde utnyttja för att finansiera krig, genom att i fiendeland "krigets hus" erövra byar, döda männen och ta kvinnor som fångar för att säljas på slavmarknader. För att få folket att se det som moraliskt rätt att erövra byar, döda männen och ta kvinnor som fångar för att säljas på slavmarknader behövdes en moralisk förebild som erövrat en stad, dödat männen och tagit kvinnorna som slavar. På 600-talet trodde araberna på Jesus men Jesus hade inte erövrat någon stad, dödat männen och tagit kvinnorna som slavar. Araberna hade ett bönerop som löd; Det finns bara en gud Allah. Välsignad är hans budbärare. Den välsignade budbäraren var Jesus, men härskarna introducerade en ny budbärare med namnet "Välsignad" som erövrat en stad, dödat männen och tagit kvinnorna som slavar så folket skulle tro att det är profeten "Välsignad" som är Guds budbärare och därmed se det som moraliskt rätt att erövra byar, döda männen och ta kvinnor som fångar för att säljas på slavmarknader. Och så sammanställde man en helig bok med alla de budskap som Guds budbärare profeten "Välsignad" förmedlat från Gud. För att maximera andelen män som hade familj att försörja och därmed incitament att arbeta verkade kyrkan i det kristna Europa för att förbjuda månggiftet. Härskarna fick inkomster genom att beskatta männens arbete istället för att få inkomster genom att sälja slavar tagna i krig. Eftersom kyrkans män kunde förmå folket att betala skatt men var mindre duktiga på krigföring, medförde att härskarna fick inkomster genom att beskatta arbete istället för att få inkomster genom att sälja slavar tagna i krig, att kyrkans makt ökade gentemot kungamakten.

Den transatlantiska slavhandeln uppkom när europeiska härskare med kolonier i Amerika upptäckte att det fanns slavexporterande härskare i Afrika som sedan lång tid tillbaka exporterat slavar till arabvärlden. Eftersom det föds lika många män som kvinnor medförde månggiftet att många män saknade kvinnor, varför araberna efterfrågade främst kvinnor att ha som sexslavar och kastrerade män hade högre värde än okastrerade. Den stora efterfrågan på kvinnliga slavar medförde att Krimtatarerna vid sina räder på den rysk/ukrainska landsbygden ofta dödade männen för att ta kvinnor som fångar för att säljas på osmanska slavmarknader, vilket upphörde när Ryssland 1783 erövrade Krim. Europeiska riken med kolonier i Amerika behövde manliga slavar för arbete på plantagerna i Amerika, varför de afrikanska slavexporterande härskarna kunde sälja män till européerna och kvinnor till araberna. Därmed ökade inkomsterna för de slavexporterande härskarna i Afrika och därmed deras möjlighet att försvara sina riken. Dock sedan Brittiska Parlamentet 1807 förbjöd slavhandeln och brittiska örlogsskepp började jaga slavskepp upphörde inkomsterna för de slavexporterande härskarna i Afrika, varefter européerna kunde erövra och dela upp Afrika.

Erik Levlin

Docent, teknologie doktor.

http://www.levlin.se