Personlig presentation
In English

Bergsingenjörs-
examen

Doktorand-
kurser

Licentiat-
avhandling

Doktors-
avhandling

Vidare-
utbildning


Fördelning av 708 Universitetspoäng (60 poäng är 1 års studier) erhållna vid Kgl. Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet (30 poäng).


Alltsedan 1971 har jag studerat och arbetat vid KTH, Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm och antogs 2008 som docent vid KTH i miljövård/miljövårdsteknik. Jag föddes 1951 i Åbo, Finland, av finlandssvenska föräldrar (släktträd) som var studenter vid Åbo Akademi, och som efter examen flyttade till Sverige i början av 50-talet. Krisen i stålindustrin när jag och min bror tog bergsingenjörsexamen i materialvetenskap 1976, medförde att jag stannade på KTH och blev forskarstuderande vid Teknisk Elektrokemi och Korrosionslära, Kemisektionen. 1980 till 1990 var jag ordförande för doktorandsektionen. Min licentiatavhandling 1982 om gropfrätningens temperaturberoende hos rostfritt stål utfördes med Gösta Wranglén som handledare.

Började med miljöforskning 1983 när jag fick i uppdrag av Ulf von Brömssen vid Statens Naturvårdsverk att skriva en rapport om sambandet mellan korrosion och försurning förorsakad av luftföroreningar (SNV pm 1978). Arbetet har sedan fortsatt med en doktorsavhandling 1993 om korrosion på vattenledningssystem förorsakat av försurning av mark och grundvatten, med finansiering från Naturvårdsverket och Byggforskningsrådet. 1986 började jag arbeta vid Vattenvårdsteknik, Väg och Vattensektionen, KTH, där det experimentella arbetet i avhandlingen genomfördes. Handledare var Einar Mattsson numera pensionerad föreståndare för Korrosionsinstitutet, numera en del av Swerea KIMAB. Som en fortsättning på avhandlingsarbetet har gemensamma fältförsök utförts tillsammans med Geologi vid Chalmers Tekniska Högskola och Tor-Gunnar Vinka vid Korrosionsinstitutet, där experiment, motsvarande de som tidigare genomförts i laboratoriet, utfördes in situ nedgrävda under jord.

Min publikationslista omfattar flera rapporter både på engelska och svenska. Vid Mark och vattenteknik (I vilket Vattenvårdsteknik har uppgått) arbetar jag med olika projekt bl. a. Fosforåtervinning ur avloppsslam i samarbete med Professor Bengt Hultman. Vi har bl. a. skrivit rapporter om uthållig hantering av avloppsslam åt Stockholm Vatten AB (Nr 23 1997, Nr 54 1998, Nr 6 2001 och Nr 2 2002) och VA-Forsk (1996-08, 2001-05, 2004-03 och 2004-15). Undervisat inom korrosion, VA-teknik, water and waste handling som årligen ges på engelska för ca 40 elever från hela världen och under hösten 2003 med miljöutbildning åt Kista stadsdelsnämnd i Stockholm. Har även hjälpt till med utgivning av forskningsrapporter inklusive en 11 volymers rapportserie inom Polsk-svenskt samarbetsprojekt, samt med skrivning av kurskompendium som används inom Baltic University i olika Universitet runt Östersjön och där en även finns översatt till ryska.

Under tiden augusti 2002 till januari 2003 har jag tjänstgjort som miljöutredare på Miljöbyrån, Ålands Landskapsregering. Öriket Åland med 26 000 invånare är en enspråkigt svenskt självstyrande del av Finland med egen lagstiftning och eget ansvar för miljöfrågor. Miljöbyrån som fungerar som Ålands Miljödepartement och Naturvårdsverk är liten, varför jag fick arbeta med många olika frågor som mottagning av fartygsavfall i hamnar, implementering av EU-direktiv på Åland och skrivit en rapport om utsläpp av luftföroreningar på Åland. Att jag arbetade ett halvår i Mariehamn beror inte på att jag tröttnade på avloppsslam utan på att arbetet i Mariehamn var mycket bättre betalt. Dom bad mig att studera utsläpp av luftföroreningar då det inte var någon annan där som arbetade med detta och jag kunnde använda arbetet om luftföroreningar till att skriva en rapport som blev ett bidrag till min vetenskapliga meritering. Att jag återvände till KTH beror inte på att jag insåg att avloppsslam var intressantare än luftföroreningar utan på att jobbet i Mariehamn var tidsbegränsat till ett halvår. Även om jag skulle tjänat mer på att stämpla på A-kassan än på att forska om avloppsslam, föredrar jag det senare då det känns mer meningsfullt och arbetet med avloppsslam på KTH har givit publikationer till min vetenskapliga meritering.

Min erfarenhet från näringslivet består främst av projekt med olika uppdragsgivare. Jag har bl.a. på uppdrag av Svensk Kärnbränslehantering skrivit om korrosion på koppar i lera och på uppdrag av Envac (fd. Centralsug) gjort utredningar om korrosion på markförlagda sopsugsrör. Under min yrkeskarriär har jag arbetat med många skiftande ämnen allt från gropfrätning på rostfritt stål, fosforåtervinning ur avloppsslam, utsläpp av luftföroreningar på Åland. Jag har därvid kompletterat min utbildning med vidareutbildningskurser bl.a. kursen i Jonbytesteknik som jag läste för att bedöma möjligheten att använda jonbytarteknik för fosforåtervinning ur avloppsslam och Atmosfärskemi och luftföroreningar vid Stockholms Universitet som jag läste som distanskurs via Internet i Mariehamn, Åland, när jag fick i uppgift att studera luftföroreningar på Åland.

Har varit aktiv i Svenska kyrkan och tror på både Darwin och Kristus. Jag är Kristen utav tacksamhet mot mina Kristna förfäder, därför att jag utifrån Darwins lära har förstått att det är den Kristna läran som har gett det mest positiva bidraget (jämfört med andra läror) till att förbättra människornas levnadsvillkor. Det viktigaste för att erhålla bättre levnadsvillkor är att motverka det våld som kommer av att människan skapades genom naturligt urval. Darwins lära handlar om hur biologiska varelser skapas medan Kristi lära handlar om hur vi bör leva. Två helt olika saker. Vetenskapen har visat att Gamla testamentet har fel. Svenska Kyrkan är dock enligt 1594 års kyrkomöte en Evangelisk kyrka vars tro baseras på de fyra Evangelierna. Har sedan 1981 då Kista församling avstyckades från Spånga varit med i kyrkoråd och i kyrkofullmäktig till år 2001 efter att ha flyttat till Kungsholmen. Har varit kyrkvärd i församlingen från februari 1982 till december 2009 och medlem i styrelsen för Akallakyrkans Gemenskap, som efter årsmötet 2008 har lagts ner.

Bland övriga uppdrag kan nämnas att jag 1979 till 2002 var med i styrelsen för Kistamoderaterna. Under två mandatperioder 1991 till 1998 var jag vald till ersättare i Landstingsfullmäktige, Stockholms Läns Landsting, med diverse uppdrag bl.a. i sjukvårdsstyrelsen VSSO med sjukvårdsansvar för 200 000 invånare (Stockholm Västerort och Mälaröarna) och en budget på 1,9 miljarder kr per år. 1987 till 1999 var jag med i Försäkringskassans socialförsäkringsnämnd. Sedan 1980 då HSB köpte fastigheterna i Akalla där jag bodde av John Mattson till 2002 var jag med i styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Imatra i Akalla med 254 lägenheter och 1990 till 2002 i styrelsen för sopsugen i Husby-Akalla som årligen samlar in 3000 ton sopor från 8000 anslutna hushåll (6,5 km sopsugsrör och 600 avfallsschakt).

2008 blev jag ordförande för Aktiespararnas lokalavdelning på Kungsholmen. Avsaknad av gener för förhöjda dopaminnivåer av alkohol medför att jag inte haft någon kostnadskrävande alkoholkonsumtion och de överskott som därvid uppkommit har investerats i en aktieportfölj.

http://www.energiomiljo.org
Tillbaka till föregående sida