Överlevnad eller kvinnoförtryck

Vad som är en evolutionärt framgångsrik strategi* beror på levnadsvillkoren.
(In English)

Om kvinnorna vill att deras barn i framtiden inte skall leva i en värld där kvinnoförtrycket ökar måste inställningen till män omprövas. 

Antag en egenskap X som medför att män med egenskap X lättare kan göra kvinnor med barn än män som saknar egenskap X. Kvinnor som parar sig med män med egenskap X kommer att få söner med egenskap X som kan göra fler kvinnor med barn än andra män varvid hon kan få fler barnbarn än andra kvinnor. Det medför att evolutionen kommer att främja gener som gör att kvinnor upplever män med egenskap X som mer attraktiva än andra män. Eftersom det maximala antalet barn en man kan få genom att göra flera kvinnor med barn är större än det maximala antalet barn en kvinna kan få genom att få barn med flera män kommer dylika gener främst att uppkomma hos kvinnor. Hos våra förfäder däggdjuren utkämpade hannarna strider med varandra om vem som skall tillåtas att para sig med honorna varför X kan vara vålsbenägenhet. Då kvinnor som lever i kulturer/länder som förtrycker kvinnor föder fler barn än kvinnor i kulturer/länder som inte förtrycker kvinnor, är X kvinnoförtryck som därmed är en evolutionärt framgångsrik strategi, vilket medför att kvinnoförtryckande kulturer/länder kommer i framtiden att ta över världen.

Att vi idag inte har kvinnoförtryck i vår del av världen beror på att i tidigare generationer var det överlevnad och inte hur många barn som kvinnorna föder som var avgörande för vad som var en evolutionärt framgångsrik strategi, vilket medförde att kvinnoförtryck tidigare inte var en evolutionärt framgångsrik strategi, vilket medförde att vi kunde skapa ett samhälle med bättre levnadsvillkor, som innan vi fick högre levnadsstandard främst resulterade i högre överlevnad. Det som starkt bidrar till att kvinnoförtryck idag är en evolutionärt framgångsrik strategi och som därmed kommer att göra vår icke kvinnoförtryckande civilisation till en historisk parantes, är att många kvinnor som lever i kulturer/länder som inte förtrycker kvinnor anser att speciellt män i kulturer/länder som inte förtrycker kvinnor är kvinnoförtyckare och upplever männens sexuella intresse för kvinnor som kränkningar medan kvinnoförtyck hos män i andra kulturer/länder som verkligen förtrycker kvinnor relativiseras. Eftersom det är kvinnornas val av män som genom sexuellt urval avgör hurdana män vi får, så istället för att lägga skulden på alla män bör kvinnorna söka efter och välja de goda männen så att vi kan skapa en bättre värld för våra barn. (http://www.levlin.se/SEXURVAL.htm)

Svaret på frågan om våldet i samhället har ökat eller minskat beror på vilket tidsperspektiv man har. Om man ser på utvecklingen under förra årtusendet fram till tusenårsskiftet år 2000 så har våldet i samhället minskat. Dock på det senaste årtiondet har våldet åter ökat  med tilltagande kriminalitet, NoGo-zoner, gruppvåldtäkter och fler unga män som skjuts till döds. Det beror på att det dröjer flera generationer innan förändringar i vad som är en evolutionärt framgångsrik strategi ger utslag i samhällsutvecklingen.

Vad som för hannens/mannens gener är en evolutionärt framgångsrik strategi är antingen: 

Exempel på när ungarnas överlevnad avgör vad som är en evolutionärt framgångsrik strategi är fåglar där hannen hjälper till att mata ungarna så att dom fort skall växa upp och kunna flyga och därmed minimera den riskfyllda tiden i livet som dom inte kan flyga. Hos däggdjur är det ingen evolutionär fördel för hannens gener att hannen hjälper till att mata avkomman så att de skall växa så fort som möjligt utan istället är det en mer evolutionärt framgångsrik strategi att hannen med våld besegrar de andra hannarna för att få ensamrätt att para sig med honorna och göra så många honor som möjligt med barn. Förutom att ge upphov till våldsamma hannar, så uppkommer även gener som gör att honorna upplever våldsamma hannar som sexuellt attraktiva, vilket beror på att en hona som parar sig med en våldsam hanne kan få söner som ärver faderns styrka och aggressivitet och därmed bli mer framgångsrika i kampen om honorna varvid hon kan få fler barnbarn än andra honor. Därför bildar fåglar par där de hjälps åt att mata ungarna vilket inte är så vanligt bland däggdjur. Introduktionen av jordbruket och förändringen från jakt och fiske till att leva på jordbruk medförde att samma areal kunde försörja fler människor, vilket gav upphov till en folkökning, Dock krävdes därmed en arbetsinsats för att få fram födan varvid det även för däggdjursarten människa blev en evolutionärt framgångsrik strategi att bilda par där mannen genom sin arbetsinsats bidrog till att försörja barnen. Detta gav dock inte omedelbart ett mindre våldspräglat och mer jämställt samhälle utan en utveckling mot ett mindre våldspräglat och ett mer jämställt samhälle. 

MödradödlighetFiguren till höger visar mödradödlighet i döda per 10000 levande födda barn i Sverige 1756-1980. (Ref: Gunnar Ågren, Folkhälsans historia, 2011-09-02) År 1756 dog 100 kvinnor per 10 000 levande födda barn, vilket medförde att om varje mor i snitt fick 10 barn varav några överlevde til.vuxen ålder så dog var tioende kvinna i barnsäng. Att många kvinnor dog i barnsäng bidrog till att skapa kvinnoförtryck. I ett samhälle där kvinnorna bestämmer, kan kvinnorna undvika risken för att dö i barnsäng, genom att skaffa få barn, vilket dom inte kan göra i ett samhälle, där männen bestämmer. Förr i tiden när människorna levde under svåra förhållanden, var kvinnorna i ett patriarkaliskt samhälle beroende av en man för att kunna överleva, varför överlevnadschansen minskade om dom undvek risken att dö i barnsäng, genom att inte skaffa sig en man. Så trots att det var överlevnaden som bestämde vad som var en evolutionärt framgångsrik strategi för mannens gener vilket motverkade kvinnoförtryck, så påverkade den stora dödligheten för barnafödande kvinnor, kvinnornas gener så att det uppkom kvinnoförtryck.  

En man kan dock med våld tvinga andra att som slavar arbeta för att producera föda föra att försörja sina barn. Om slavarna dessutom kastreras så att det endast är slavägaren som kan göra kvinnorna med barn, är det inte en evolutionärt framgångsrik strategi att bilda par där männen genom sin arbetsinsats bidrog till att försörja barnen utan det är en evolutionärt framgångsrik strategi för mannens gener att med våld besegra andra män och göra dem till slavar. Om människorna bildar par har fler män barn att försörja och därmed större incitament att arbeta än om de tvingas att arbeta som slavar för att försörja andra mäns barn. Kulturer där slaveri var tillåten fick därför inte en lika positiv samhällsutveckling som i vår del av världen där slaveriet avskaffades redan på medeltiden.

Dock då det idag inte är en evolutionärt framgångsrik strategi att bilda par som hjälps åt att försörja barnen, riskerar vi att få en utveckling mot ett mer ojämställt samhälle, varvid det mer jämställda samhälle vi skapat riskerar att bli en historisk parantes. Numera har vi fått så bra levnadsvillkor att det inte är en förutsättning för barnens överlevnad att deras biologiska far genom hårt arbete producerar livsmedel för att de ska få något att äta. Barnen har lika stora möjligheter att överleva även om kvinnan väljer en man som strävar efter att göra så många kvinnor som möjligt med barn istället för en man som bidrar till barnens försörjning som far till sina barn. Därmed uppkommer att det hos arten människa är en evolutionär framgångsrik strategi att mannen och kvinnan bildar par som hjälps åt att genom hårt arbete föda upp ungarna om människorna lever under svåra förhållanden där överlevnad bestämmer vilken kultur som är mest framgångsrik. Medan om de lever i överflöd och överlevnad inte är ett problem så är det som hos andra däggdjursarter en evolutionär framgångsrik strategi för männens gener att med våld besegra de andra hannarna för att få ensamrätt att para sig med honorna och göra så många honor som möjligt med barn och för kvinnornas gener att hon parar sig med våldsamma män så att hon kan få våldsamma söner som kan bli framgångsrika i kampen om honorna. Visst finns det ett samband mellan kriminalitet och socioekonomiska faktorer. Men det betyder inte att man kan motverka kriminalitet genom att ösa pengar över de kriminella. Att ösa pengar över de kriminella bara förvärrar problemen. Barn till kvinnor som påverkas av en undermedveten attraktion till våldsamma män med däggdjursbeteende, kommer att växa upp under sämre socioekonomiska förhållanden och har större risk att bli kriminella än barn till kvinnor som väljer en man som genom arbete bidrar till försörjningen. 

Kristendomen hjälpte oss att skapa teknisk utveckling och bättre levnadsvillkor (http://www.levlin.se/Religion.htm) vilket medförde att de kulturer som baserades på kristendomen på 1800-talet kunde ta över världsherraväldet. Innan vi utvecklade maskiner som arbetade åt oss var det överlevnad avgorde vad som är en evolutionärt framgångsrik. Maskinernas arbete medförde dock att vi fick ett överflöd som ledde till det inte längre är överlevnad där männen genom hårt arbete måste producera föda som avgör vad som för mannens gener är en evolutionärt framgångsrik strategi utan hur många kvinnor mannen kan göra med barn. Även utvecklingen av läkemedel och medicinteknik bidrog till att det inte längre är överlevnad som avgör vad som är en evolutionärt framgångsrik strategi. Förändringen i vad som är en evolutionärt framgångsrik strategi medförde att andelen kvinnor med en undermedveten längtan att para sig med våldsamma män så att de kan få våldsamma söner som kan besegra de andra männen och göra många kvinnor med barn åter ökade. Tidigare då det var överlevnad som var avgörande hade andelen kvinnor med denna undermedveten längtan succesivt minskat. Det medförde att intresset för kristendomen minskade och istället ökade intresset för olika våldsläror som till exempel kommunismen, som lovade en bättre värld, ett klasslöst samhälle, proleteriatets diktatur, om vissa grupper av medmänniskor likviderades. Det var många som var röda i ungdomen för att genom revolutionär våldsretorik bli attraktiva hos kvinnorna, för att bli högermän när dom blev äldre. Intresset för kommunismen avtog när man upptäckte att de fattiga blev fattigare istället för rikare och att samhället inte blev klasslöst, trots att kommunisterna (Lenin, Stalin, Mao och Pol Pot) dödade över 100 miljoner klassfiender, vilket ledde till berlinmurens fall och Sovjetunionens kollaps. 

Hur uppkom de rasbiologiska ideer som gav upphov till den tyska nazismen och det svenska rasbiologiska institutet? Den västerländska civilisationens framgångar gav upphov till frågan varför var den så framgångsrik. Varför har vi i vår del av världen så mycket bättre än andra. Ett alltför enkelt svar var att det måste bero på att människorna var av en speciell bättre ras. Kristendomen var inte så populär bland de intelektuella och vid såväl Ryska som Franska revolutionen skulle kristendomen utplånas. Många kristna dödades och i Ryssland infördes kommunistisk ateism och i Frankrike skulle kristendomen som upplysningsfilosoferna såg som vidskepelse ersättas med tron på förnuftet. Den industriella revolutionen uppkom i det protestantiska norra Europa, varvid reformationen och den konflikt som därmed uppstod med katolikerna medförde att man inte kunde se att något bra skulle ha uppkommit under den mörka tidsålder då hela Europa var katolskt, varför man missade den stora betydelse som avskaffandet av slaveriet hade för samhällsutvecklingen. Därför insåg man inte att det var att kristendomen på medeltiden avskaffade slaveriet** och inte att vi var av en bättre ras som var förklaringen.  I stora delar av världen har man en slavägare som profet och högsta moraliska förebild och såg därför inte slaveri som något negativt som skall avskaffas och missade därmed den samhällsutveckling som vi fick i vår del av världen. Vad vi har för moralisk förebild, en krigförande slavägare eller en som dött på ett kors för våra synder, har större betydelse för hurdant samhälle vi får än vilken ras vi tillhör.

Besvikelsen över att kommunismens löften inte infriades och som en reaktion mot nazismen uppkom den kulturmarxistiska identitetsläran. Nazismen, nationalsocialismen, var en kombination av kommunism och rasbiologi där klasskampen förvandlades till raskamp varvid den förtryckta ariska rasen skulle befrias från de judiska förtryckarna. Den kontranazistiska identitetsläran övertog nazisternas ras/klasskamp, men vände på den så att de förtryckta raserna ska befrias från de ariska förtryckarna. Den västerländskacivilisationens framgångar är enligt identitetsläran bevis för den ariska rasens förtryck av andra raser. Trots det vålstånd vi har fått så är den kristna västerländska civilisationen och den vite mannen enligt identitetsläran därför roten till allt ont i världen. Dock, för att skapa ett samhälle med bättre levnadsvillkor måste människorna bli mindre våldsamma. Det är hur vi handlar mot varandra som avgör hurdant samhälle vi får. Enligt identitetsläran har dock de kulturer som skapat bättre levnadsvillkor "förtryckt" de med sämre levnadsillkor, vilket gör att kulturer som lyckats motverka våldet och därmed skapat bättre levnadsvillkor anses vara "onda" medan kulturer som inte motverkat våldet och därför har sämre levnadsvillkor anses som "goda". De västerländska männen skall känna en kollektiv skuld för allt ont i världen medan de mer våldsamma männen ses som offer för "strukturellt förtryck". Människor delas enligt identitetsläran upp  i "offer" och "förtryckare" utifrån kön, hudfärg och sexuell läggning, varvid västerländska män med ljus hud som är intresserade av kvinnor ses som förtryckare utifrån såväl kön som hudfärg och sexuell läggning. 

Kan en man upplevas som våldsam utan att vara det? Ja, genom att tillhöra en religion som kräver att de troende ska döda otrogna och ta de otrognas kvinnor som sexslavar (som IS gjorde med Yazidierna) och visa sig barmhärtig genom att inte göra det som religionen kräver, kan han upplevas som våldsam utan att vara det, och därmed bli mer attraktiv för kvinnor. Därför har intresset ökat för en religion som har en krigförande slavägare från 600-talet som profet och moralisk förebild och heliga skrifter som vid extrem bokstavstrogen tolkning ger upphov till kvinnoförtryck och våldsbejakande extremism. Problemen är dels att våldsbenägna individer kan bli radikaliserade extremister, göra en bokstavstrogen tolkning och ta det religionen kräver på allvar (men det anses dock ha inget att göra med religionen) samt i länder där de flesta andra också tillhör religionen så måste man göra det som religionen kräver för att upplevas som mer våldsam än andra män. Länder där en majoritet tillhör religionen har därför fler våldsamma extremister vilket skapar ett mer våldsamt samhälle med sämre levnadsförhållanen. Fler människor dödas av extremister och förföljelsen av minoriteter som kristna är allvarlig. Det är också svårt att införa demokrati då det krävs en diktator för att hålla extremisterna i shack. Eftersom länder med denna religion därmed oftast är fattigare (med undantag av att vissa har stor tillgång till fossila bränslen) då dom inte lyckas motverka våld lika bra som de med kristen religion är dessa enligt identitetsläran "offer" och därmed "goda". Många har visserligen inte konverterat till religionen men många, speciellt kvinnor, beundrar den så mycket att kritik mot religionen ses som hatbrott. Till exempel är det enligt beslut av Europadomstolen inte tillåtet att benämna profetens samlag med en flicka på 9 år som pedofili. Enligt extrem bokstavstrogen tolkning är de troende överlägsna otrogna och kan döda och förslava otrogna, samt använda de otrognas kvinnor som sexslavar. Dessutom är mannen överlägsen kvinnan samt att han har rätt att slå sin kvinna, vilket medför att västerländska kvinnor med en undermedveten längtan att para sig med våldsamma män upplever männen som sexuellt attraktiva, varför det är mycket mer vanligt att västerländska kvinnor gifter sig med män med denna religion än att kvinnor med denna religion gifter sig med män som inte delar denna religion. För de superrika som äger media och finansierar politiker, är det bättre att de radikaliserade våldsamma männen dödar otrogna, de som inte har den krigförande slavägaren som moralisk förebild, än att de blir revolutionärer och dödar de rika i syfte att skapa proleteriatets diktatur. Kommunisterna utlovade en belöning i detta livet medan de heliga krigarna utlovas en belöning efter döden (72 jungfrur i paradiset) varför ingen kommer att upptäcka om belöningen uteblir. Extrema tolkningar av skrifterna samt en moralisk förebild som hallshögg judiska män och tog judiska kvinnor som sexslavar***, kombinerat med att det är ett hatbrott att kritisera religionen samt undermedveten längtan hos kvinnorna, p.g.a. människans härstamning från däggdjuren, att para sig med mer våldsamma män, medför att kvinnorna upplever männen som alfahannar som besegrat de andra hannarna varför männen lättare kan göra kvinnorna med barn, och det utifrån demografiska trender kan förutspås att religionen succesivt kommer att ta över samhället. För att uppnå fördelarna med kristendomen, ett mer välmående samhälle behöver du inte vara kristen, bara välja att bosätta sig i ett land där de flesta andra är kristna. I stora delar av Afrika där det är fortfarande är överlevnad som avgör vad som är en evolutionärt framgångsrik strategi och de kristna inte är förföljda växer dock kristendomen starkt. Kristendomen som gett oss ett samhälle med bättre levnadsvillkor föraktas, trots att vi har fått levnadsvillkor som våra kristna förfäder enbart kunde drömma om, men som dom givit som gåva till oss.

Erik Levlin 2018-12-04 Rev. 2019-04-19
http://www.levlin.se

*Om något är en evolutionärt framgångsrik strategi (evolutionärt stabil strategi) så medför evolutionen att det ökar/tilltar med tiden och om det är en icke evolutionärt framgångsrik strategi så så kommer det succesivt att försvinna.
**Kyrkans tidning 30 april 2018: www.kyrkanstidning.se/debatt/avskaffandet-av-slaveriet-bor-fa-egen-helgdag
***Eftersom många har den som gjorde detta som moralisk förebild är det ett hatbrott att lägga skulden för detta på den moraliska förebilden. Ej heller kan offren skuldbeläggas ty det skulle vara antisemitism. Därför ska det som inträffade betraktas som en tragisk olycka som hade kunnat undvikas om judarna uppfört en minaret med muslismk böneutropare.