Köttets begär - Den Kristna religionen ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv

Evangeliet Förbättrar Samhället

Kristus + Darwin = Evolutionsbiologisk, Evangelisk
Ersättnings & Framgångsteologisk Samhällsanalys

(In English)

Genom evolutionsbiologisk analys har jag kommit fram till att den Kristna religionen är Guds gåva till mänskligheten som hjälpt människorna till ett bättre liv. Genom min tro på Darwin och Kristus har jag kommit fram till att det viktigaste för att erhålla bättre levnadsvillkor är att motverka det våld som kommer av att Gud skapade människan genom naturligt urval. Viktiga medel för detta har varit; Rättsväsende, Penningekonomi, Demokrati samt Kristen religion. Hur vi handlar mot varandra bestämmer hurdant samhälle vi får.

Den evolutionära orsaken till våld

Paulus skriver i Galaterbrevet att man inte skall ge efter för köttets begär och i Romarbrevet om synden som ligger i människans köttsliga natur. Vad är detta köttets begär som vill få oss att begå onda handlingar? För att förstå det kan man använda Darwins teori om naturligt urval. Då människan är skapad genom den biologiska evolutionen, där kampen för att överleva är ett viktigt inslag, strävar varje individ efter att förbättra sin egen situation. Om en individ genom att utöva våld mot andra, vilket är en ond handling, kan främja sin egen överlevnad och reproduktion på bekostnad av sina andra, så kommer andelen individer med gener som ger upphov till ett behov av att utöva våld mot andra att öka med tiden tills dess att nästan alla individer har dessa gener. Eller med andra ord; det naturliga urvalet främjar gener som ger upphov till ett behov att utöva våld mot andra. Behovet av att utöva våld mot andra syns främst i att hannarna hos många djurarter utkämpar strider med varandra om vem som skall tillåtas att para sig med honorna. En hanne som känner behov av att utöva våld mot andra kan därmed få rikligare avkomma än en som saknar detta behov och därför drar sig undan. Dessutom kan de honor som parar sig med våldsamma hannar få söner som ärver faderns styrka och aggressivitet och därmed bli mer framgångsrika i kampen om honorna. Dessa honor kan därmed få fler barnbarn än andra honor, vilket ger upphov till gener som gör att honorna upplever våldsamma hannar som sexuellt attraktiva. Våldsbenägenhet är därmed hos många arter en manlig sekundär könskaraktär. De arter där våldsbenägenhet är en manlig sekundär könskaraktär karakteriseras av att honorna genom det sexuella urvalet har avlat fram hannar som är större och starkare än honorna. Att det är gener vars syfte är att förmå hannar att ta del i kampen om honorna, som även ligger bakom våld hos människor styrks av att våld främst utövas av vissa män i den ålder då dom blir könsmogna. Att grovt kriminella våldsbrottslingar uppvaktas av många kvinnor visar att gener som gör våldsamma hannar attraktiva hos honor även finns hos vissa honor av arten människa. Därför räcker det inte med att genom attitydpåverkan påverka männen till att mindre våldsamma, utan man måste även påverka kvinnorna till att välja bort dom våldsamma männen, så att inte kvinnorna genom det sexuella urvalet avlar fram våldsamma män. Könet är ingen social konstruktion utan resultatet av sexuellt urval. Debatten om biologins betydelse för könsrollerna och skillnaden mellan könen påverkas av tron att om skillnaden beror på biologin är dom av naturen givna och kan därför inte förändras. Om de icke beror av biologin kan man däremot genom attitydpåverkan förändra dem. Dock har man därvid missat det sexuella urvalet betydelse för biologiska könsskillnader. Manliga sekundära könskaraktärer är egenskaper som gör kvinnor parningsvilliga och som därför är typiska för män. Männens val av kvinnor bestämmer hurdana kvinnor vi får och kvinnornas val av män hurdana män vi får. Om kvinnorna blir mer medvetna om vad det är för män som dom väljer, så kan dom genom det sexuella urvalet avla fram den typ av män som dom vill ha.

Motverka våld ger bättre levnadsvillkor

Att man måste motstå köttets begär att utöva våld beror på att dom bästa levnadsvillkoren för en art erhålls om alla individer är snälla och hjälpsamma istället för att bruka våld mot varandra. Samhällets utveckling kräver att människans medfödda våldsbehov motverkas. Behovet att utöva våld mot andra leder till ett våldspräglat samhälle där människorna bekämpar varandra, vilket leder till armod och misär, förutom för några få som har besegrat de övriga och lever ett liv i lyx på de övrigas bekostnad. I ett samhälle där alla bekämpar varandra behöver den starke inte arbeta ty han kan ta det han behöver från någon svagare. För den svage är det ej lönt att arbeta då det han åstadkommer blir taget ifrån honom av någon starkare. Om människorna tjänar varandra istället för att bekämpa varandra kommer de att genom sitt arbete skapa bättre levnadsvillkor för alla människor. Detta är dock inte en "evolutionärt stabil strategi". Instabiliteten ligger i att om alla andra är snälla, så skulle en elak individ leva gott på de andras bekostnad, varvid de gener som ger upphov till elaka individer, därmed gynnas av det naturliga urvalet. Om alla är elaka blir dock resultatet att alla får totalt sett sämre levnadsvillkor. Den mänskliga civilisationen har skapat ett bättre levnadsvillkor genom att motverka våldet med olika metoder som rättsväsende, penningekonomi samt kristen religion. Om man skapar betingelser där de som brukar våld mot andra försämrar sin egen reproduktion och överlevnad, kommer de som brukar våld att få färre barn än de som avstår från våld. Andelen individer som känner behov av att bruka våld kommer då att minska med tiden till dess att nästan alla individer saknar behov av att bruka våld. Ickevåld har då blivit en "evolutionärt stabil strategi", varvid det naturliga urvalet kommer att motverka de gener som leder till ett behov av att utöva våld mot andra istället för att främja dem.

Människorna kan genom att tala med varandra, vilket djur icke kan, komma överens om att vara snälla mot varandra, och att genom rättsväsendet straffa dom som försöker skaffa sig fördelar genom att utöva våld mot andra. Straffets betydelse är att det gör kriminalitet till en "evolutionärt instabil strategi". Penningekonomi innebär att en individ får pengar genom att utföra tjänster åt andra individer, varefter han kan använda pengarna till att få andra till att utföra tjänster åt honom, vilket gynnar de individer som utför tjänster åt andra. Lagstiftning och penningekonomi medför att det för människan är en mer "evolutionärt stabil strategi" att vara snälla mot varandra än för andra arter.

Det har hävdats att människan är mer våldsam än andra djur då krig och folkmord är något som är unikt för människan och som inte förekommer hos andra djurarter. Hur kan då våldsbenägenhet hos människor bero på gener som uppkommit hos djur. Benägenheten för enskilda individer att utöva våld torde vara mycket större för djurarter där hannarna måste utöva våld för att kunna para sig och få avkomma än hos människan där många män får barn utan att behöva vara våldsamma. Dock, även om benägenheten att utöva våld är mindre hos människan är dock konsekvenserna av människans våldsutövning mer omfattande än hos andra djur. När en mängd individer samverkar, vilket är möjligt genom det mänskliga språket, och utnyttjar de resurser som den mänskliga civilisationen har åstadkommit, blir resultatet av våldet mycket värre än av det oorganiserade våld som på individuell basis utövas hos andra arter. För att civilisationen skall utvecklas krävs att människans medfödda våldsbehov motverkas. Men, de resurser som skapas kan dock tas över och utnyttjas av våldsbenägna individer. Exempel på detta är Tyskland där nazisterna tog över makten och utnyttjade de resurser som den kristna civilisationen frambringat till att starta krig och utrota judar samt Ryssland där ateistiska kommunister i slavlägren i Gulag dödade fler miljoner människor än nazisterna.

Kristendom som en åtgärd mot våld

I det kristna Evangeliet finns påbud om att man skall hjälpa andra människor även om man inte tjänar något på det själv, vilket ytterliggare stimulerar människorna att hjälpa varandra. Belöningen erhålls i livet efter döden då man får komma till Gud i himmeln. I den värld där man hyllade härskare som vunnit sin makt genom att segra på slagfälten och döda andra människor var det en radikal och absurd idé att hylla någon som blivit dödad uppspikad på ett kors. En idé som bidragit till att förändra världen till det bättre. Vissa av dessa härskare tog till sig idén och främjade den medan andra motarbetade den. Därmed kom den positiva utveckling som idén gav upphov till främst att ske i de delar av världen som styrdes av härskare som främjade den. Jesus visade med sin död på korset att det inte är att genom våld besegra sina fiender som man skapar ett bättre samhälle. För Lenin så var den kristna religionen ett "opium för folket". Därmed menade han att löftet om ett himmelskt paradis i livet efter detta, förhindrade folket från att göra revolution och förverkliga det jordiska paradiset. Men då revolutionärerna försöker skapa det jordiska paradiset genom väpnad kamp, förvandlas det tilltänkta paradiset till ett helvete. Kommunistiska härskare som Lenin, Stalin (Stalinterrorn), Mao (kulturrevolutionen) och Pol Pot dödade utifrån sin ateistiska ideologi miljoner människor i deras strävan att skapa ett nytt samhälle. Om vi får ett jordiskt paradis eller ej, beror istället på hur vi alla beter oss mot varandra, genom att vi följer det kristna evangeliet och älskar varandra. Det jordiska paradiset uppnås därför bäst genom, om man får människorna till att tro på att Gud finns, och att han belönar dem med ett himmelskt paradis, om dom är snälla mot varandra i jordelivet. Jesus visade med sin död på korset att det inte är genom att besegra sina fiender som man skapar ett bättre samhälle. Därför har han med sin lära gjort en positiv insats för att skapa ett bättre samhälle på jorden, i motsats till Lenin vars insats var destruktiv. Kommunisternas tes att härskarna förr i tiden valde Kristendomen eftersom den var ett maktmedel för att styra befolkningen med är fel. Orsaken var en helt annan. Härskarna största problem förr var hotet att deras riken kunde erövras och plundras av andra härskare. De riken där härskaran införde kristendomen gav den nya religionen upphov till en utveckling av samhället som även gav en teknologisk utveckling. Detta gjorde att de kristna härskarnas krigare var bättre utrustade än de vars härskare inte hade övergått till kristendomen. Exempel på detta är när de kristna Tyskarna i slaget vid Lech 955 besegrade en numerärt överlägsen här av hedniska Ungrare som var på plundringståg i Bayern. Efter det nederlaget blev Ungerns härskare tvungen att införa kristendomen även i Ungern. Med tiden gick utvecklingen i den Kristna delen av världen så långt att de kristna härskarna i Europa kunde erövra imperier som sträckte sig runt hela världen, varav det Brittiska var det största. Det som avhöll befolkningen från att sätta sig upp mot överheten var främst att uppror oftast blev brutalt nedslagna. Härskarna och deras krigare var bättre utrustade och mer övade för krig än upproriska bönder. Även om ett uppror lyckades medförde det oftast att man fick en ny härskare som visade sig vara lika hemsk som den man blev av med. Exempel på detta är att Gustav Vasa som lyckades förmå Svenskarna att göra uppror mot kung Kristian därefter brutalt slog ner alla uppror mot kung Gustav Vasas regim.

Jämförelse mellan Kristendom och Islam

Att den kristna civilisationen varit mer framgångsrik än den muslimska, beror på att Kristendomen är en mer effektiv religion än Islam för att motverka människans medfödda våldsbehov. De som tror att vägen till Gud är en härskare som genom segrar i krig har erövrat ett rike har en annan inställning till våld än de som tror att vägen till Gud är en som dött på ett kors för våra synder. Även om det fanns förkristna religioner som var mer våldsdyrkande är det Islam som historiskt sett var alternativet till Kristendomen. Felet med Islam är att profeten Muhammed inte enbart var profet utan även en krigförande härskare. Tidigare då vi levde i en värld där man blev härskare och skapade riken genom segrar på slagfälten (PANSOFI2.htm#Orsaken_till_krig) var det många som trodde att det var Gud som bestämde vem som skulle segra och att en segrande härskare därmed var utvald av Gud. Då en av Gud genom segrar i krig utvald härskare fick uppenbarelser var det många som trodde att uppenbarelserna var budskap från Gud. År 0 i muslimsk tideräkning är när Muhammed år 622 blev härskare i Medina. Fem år efter att han blev härskare av Medina, år 627 dödade han de judar han inte hade lyckats fördriva från staden och år 628 erövrade Khaybar, halshögg männen och tog kvinnorna som sexslavar och år 630 erövrade Mecka. På den tiden innan demokratin var uppfunnen utlyste man inga allmänna val när man hade erövrat makten, varför han blev totalitär härskare. Många muslimer drömmer än idag om ny Muhammed i form av en stark totalitär härskare som skall ena den muslimska världen till ett rike och ge Islam världsherravälde, så att Guds lagar som uppenbarats för Guds Profet, härskaren av Medina, kan ersätta av människor påhittade lagar.

Till skillnad mot Muhammed saknade Jesus både politisk makt och krigiska meriter. År 0 i den kristna tideräkningen är Jesu födelse. Han blev prövad genom frestelsen att han skulle erhålla politisk makt om han tillbad djävulen. När han fick frågan av Pilatus om han var Judarnas konung svarade han att hans rike inte var av denna världen. Han blev dessutom genom korsfästning avrättad av de politiska makthavarna. Personkulten av den krigförande totalitära härskaren Muhammed medför att muslimer har en mer positiv inställning till användning av våld och krigförande icke folkvalda härskare än i kristendomen. Detta är något som nuvarande diktatorer i den muslimska världen tacksamt utnyttjar för att rättfärdiga förtrycket och bevara sin makt, varför många muslimska regimer har dödstraff för de som konverterar från Islam.

Om Jesus gjort som Muhammed och istället för att stiga upp till Himlen efter uppståndelsen åkt till Rom och gjort det som Konstantin gjorde 300 år senare; samlat ihop en här, segrat på slagfälten och som härskare för det Romerska riket skapat det första Kristna samhället. Då hade Kristendomen haft samma problem som Islam nämligen att de troende haft en krigförande diktator som högsta moraliska förebild. Men då det var Konstantin som skapade den första kristna civilisationen genom att segra på slagfälten och som Romersk härskare införa ett samhälle baserat på den Kristna läran, så blev utvecklingspotentialen för det Kristna samhället större, då de troende inte hade Konstantin utan Jesus som inte var en krigförande härskare som högsta moraliska förebild. Man kan publicera hur många karikatyrer som hellst av den krigförande härskaren Konstantin som segrade på slagfälten och skapade det första kristna riket men ingen Kristen skulle bry sig. Men om man publicerar karikatyrer av den krigförande härskaren Muhammed som segrade på slagfälten och skapade det första muslimska riket blir det kravaller i den muslimska världen och man blir tvungen att leva med polisskydd för resten av livet så att man inte blir dödad av någon militant islamist.

Kristendomen infördes i det Romerska riket av Kejsar Konstantin och före islams uppkomst var alla länder kring Medelhavet kristna. De muslimska arméerna lyckades erövra de tidigare kristna länderna i mellanöstern, Nordafrika, Spanien samt tränga in Frankrike, där dom dock stoppades i slaget vid Poitiers år 732. Med tiden uppkom en gräns mellan Islam och Kristendom där de torra, varma och skogfattiga länderna i söder blev muslimska medan de svalare och skogrikare länderna i norr förblev kristna. Skogen räddade kristendomen. Detta beror på att krig inte enbart vinns av tappra och aggressiva krigare som utför hjältedåd på slagfältet utan även av strävsamma arbetare som tillverkar vapen, och för arbetare som tillverkar vapen var skog en viktig tillgång. Före 1800-talet då man utvecklade metoder att tillverka järn med stenkol var träkol tillverkad från skog en viktig förutsättning för järnproduktionen. Det krävdes stora mängder träkol för att tillverka järn och den största delen av den arbetsstyrka som krävdes för järntillverkning arbetade i skogarna med att tillverka träkol. Med stora skogar kunde man göra mycket träkol och producera mer järn, varvid fler krigare kunde utrustas inte enbart med vapen utan även med rustningar. Det krävs mer järn om man skall utrusta en arme med både vapen och rustningar. Tack vare rustningarna blev de kristna krigarna mer osårbara och kunde slå tillbaka de muslimska angriparna. Man kan säga att de kristna genom strävsamt arbete med träkolstillverkning i skogarna besegrade de tappra muslimska krigarna. Tillgång till skog främjade en religion som kristendomen som var bättre på att få människorna att samarbeta och hjälpa varandra och därmed arbeta och tillverka vapen medan brist på skog främjade religioner som kunde få fram starka och aggressiva krigare som kunde utföra hjältedåd på slagfälten.

Kristendom kan inte eliminera våldsutövning enbart motverka den, varför det även finns kristna som har krigat och begått våldsdåd. En förutsättning för att en religion skall bli etablerad är att det finns härskare som tror på den och förr i tiden var det utgången på slagfälten som avgjorde vem som blev härskare. Om kristendomen hade eliminerat våldsutövning hade den kristna civilisationen inte funnits och kristendomen existerat som en obetydlig sekt. Varje försöka att skapa en kristen civilisation i något land hade då omintetgjorts genom att anhängare till en lära som var beredd att utöva våld hade erövrat landet. Före Konstantin var de kristna en liten minoritet. Det var Konstantin som genom att segra på slagfälten och erövra makten som Romersk härskare kunde skapa ett samhälle baserat på den Kristna läran där kristendomen dominerade. Många blev kristna av att en av Gud genom segrar i krig utvald härskare förespråkade den nya religionen. Styrkan hos våldsläror är att de kan inspirera anhängarna till de hjältedåd på slagfälten som krävs för att erövra och försvara riken och så att religionen/ideologin därmed kan bli statsbärande. Exempel på detta är kommunismen som genom tron på att våldet i form av väpnad revolution och proletariatets diktatur genom krig på kort tid lyckades skapa ett stort imperium i östra Europa och norra Asien. Kommunismen kollapsade i Östeuropa beroende på att allt fler insåg att våldsläror leder till fattigdom och misär varvid den grupp som behövdes för att bevara regimerna blev alltför liten. Styrkan hos en ickevåldsreligion som Kristendomen är att den kan få människorna att samarbeta och hjälpa varandra istället för att bekämpa varandra, vilket leder till att de genom sitt arbete skapar bättre levnadsvillkor.

Helgdag för tacksägelse över våra kristna förfäder som på medeltiden avskaffade slaveriet.
Se: Kyrkans Tidning, debatt, 30 april 2018.

Vårt samhälle är byggt på kristen etik. Dock har Identitetsvänsterns myter att det är intolerant att anse att icke kristna inte har samma etik som kristna samt att den västerländska civilisationens framgångar beror på slaveri och kolonialism medfört att många inte ser kristna värderingar som speciellt värdefulla. Dock utan kristendomen hade den västerländska civilisationen inte blivit så framgångsrik och skapat det samhälle med bättre levnadsvillkor som vi har idag. Identitetsvänstern påstående om slaveri och kolonialism som grund till vårt välstånd är felaktig. Genom att framställa det kristna Västeuropa som en exceptionellt ond civilisation skapar identitetsvänstern en bild av kristendom som en ond religion. Det var avskaffande av slaveriet som var grunden till den västerländska civilisationens framgångar men även till kolonialismen. Slaveri och slavhandel förbjöds i Sverige år 1335. I Europa medförde kristna värderingar att slaveriet avskaffades på medeltiden, den tidsålder då den kristna kyrkan hade som störst inflytande. Detta gav upphov till teknisk utveckling och skapade förutsättningar för dagens samhälle med bättre levnadsvillkor och högre levnadsstandard. Före att Sverige kristnades var en stor del av inkomsterna från vikingarnas härjningar att ta fångar som såldes som slavar. Dessa inkomster samt förtjänsten av att tvinga slavar (trälar) att arbeta avstod man från. Genom att ersätta slavmarknad med arbetsmarknad får den som utför arbetet betalt för att arbeta istället för att tvingas till att arbeta. Genom att utveckla sin yrkesskicklighet, nya produktionsmetoder m.m. kan arbetaren ge ett större värde av sitt arbete och därmed möjlighet att få mer betalt för det. Därmed uppkommer en utveckling av arbetsmetoder och teknologi i syfte att maximera resultatet vilket skapar en teknisk och ekonomisk utveckling. Efter medeltiden minskade dock kyrkans makt och kungamakten stärktes. Behovet av billig arbetskraft till kolonierna i Amerika medförde att europeiska riken började köpa slavar från de slavexporterande härskarna i Afrika som sedan lång tid tillbaka exporterat slavar till Nordafrika och Mellanöstern. Dock återinfördes inte slaveriet i Europa, vilket hade varit förödande för samhällsutvecklingen i Europa. Att afrikanska härskare exporterade slavar berodde på att i Afrika var det omöjligt att beskatta jordbruket på samma sätt som i Europa. Avsaknaden av växtsäsonger medförde att livsmedlen producerades i samma takt som dom konsumerades varvid det inte fanns överskott som härskare kunde samla in som skatt. Härskare kunde dock få inkomster genom att fängsla människor och exportera dem som slavar. Inkomsterna användes till att försörja den armé som behövdes för att skapa riken och ta fångar till slavexporten. Att andra delar av världen inte fick en motsvarande utveckling som i Europa kan bero på att man i stora delar av världen har en slavägare som profet och högsta moraliska förebild och därför inte såg slaveri som något negativt som skall avskaffas och därmed missade den samhällsutveckling som vi fick i vår del av världen. Slaveriet fanns i den muslimska världen kvar långt in på 1800-talet och 1801 gick Sverige i allians med USA ut i krig mot Barbareskstaterna i Nordafrika då vi inte ville acceptera att svenskar såldes som slavar på deras slavmarknader.

Kolonialismen, att Europeiska härskare lyckades att erövra riken som sträckte sig runt hela jorden beror på att den tekniska utvecklingen i Europa gav dem tillgång till bättre vapen. Alla härskare förr i tiden inte enbart våra västerländska försökte erövra så stora riken som möjligt. Den Makedoniske kungen Alexander blev mycket beundrad för att han på 300-talet före Kristus lyckades att erövra ett rike som sträckte sig från Grekland till Pakistan. Muslimska härskare erövrade tidigare kristna områden i mellanöstern och Nordafrika och skapade ett kalifat som sträckte sig från Spanien till Pakistan, men misslyckades att erövra Europa. Att kolonialismen var exceptionellt ond motsägs t.ex. av att det var många miljoner som dödades och togs som slavar när muslimerna från 700-talet och framåt erövrade Indien (Youtube video). Att så många dödades berodde på påbudet i Koranen att döda månggudadyrkarna. På 1700-talet tog Britterna med värvade indiska soldater och europeiska vapen Indien från muslimerna utan ett liknande blodbad. Det var kampen mot slaveriet som skapade det Brittiska imperiet (Youtube video, & Youtube video). Nordamerikanska frihetskriget 1775–1783 genom vilket USA blev självständigt medförde att britterna förlorade huvuddelen av sina Amerikanska slavkolonier. Slaveriet i England och de brittiska öarna hade upphört sedan medeltiden då Wilhelm Erövraren på 1000-talet hade förbjudit slavhandeln. Därmed hade britterna inget större intresse av slaveriet utan kunde istället stärka sin makt genom att bli moralisk stormakt och kämpa mot slaveriet. Slavägare på Jamaica som fick ersättning för att frige slavarna, men hade man haft kvar de amerikanska sydstaterna i imperiet hade kostnaden för ersättning till slavägare för att frige slavar varit avsevärt mycket större. De som drabbades hårdast av att Brittiska örlogsskepp jagade slavskepp var de slavexporterande härskarna i Afrika som förlorade sina exportinkomster och därmed inte kunde upprätthålla de arméer de behövde för att försvara sina riken, vilket ledde till att européerna kunde erövra och dela upp Afrika.

För att manifestera kristendomens största insats för samhällsutvecklingen, avskaffandet av slaveriet, bör Svenska kyrkan inrätta en helgdag för tacksägelse över våra framsynta kristna förfäder som redan på medeltiden avskaffade slaveriet. Då det gjordes på medeltiden då Sverige var en del av den katolska kyrkan kan det göras ekumeniskt i samarbete med den katolska. Att fira att slaveriets avskaffades på medeltiden och dess betydelse för att skapa det samhälle som vi har idag är därför viktigt för att få folk att förstå att vänstern myter är felaktiga och därmed skapa en bild av kristendom som en god religion. Tacksamhet mot våra förfäder som p.g.a. kristen tro avvecklade slaveriet har gett bättre levnadsvillkor för alla som bor i Sverige oavsett medlemskap i Svenska kyrkan varför detta borde vara en angelägenhet för alla.

Korstågen

Korstågen brukar ofta nämnas som bevis på att även kristendomen är en lära förespråkar krig. När det första korståget inleddes 1095 av att påven Urban II uppmanade de kristna att befria Heliga landet från muslimerna hade muslimerna på kort tid erövrat Mellanöstern, Nordafrika, Sicilen och Spanien. Påven var tvungen att göra något för att stoppa den muslimska expansionen. Om Europa hade erövrats skulle vi haft sharialagar och härskare med den krigförande slavägaren som profet och moralisk förebild och slaveriet hade inte blivit avskaffat och vi hade inte fått den utveckling av samhället som skapade den industriella revolutionen och vårt nutida välstånd. Om kriget enbart fördes av de länder som låg i frontlinjen för de muslimska erövrarna var det enbart en tidsfråga innan hela Europa hade erövrats land för land. Därför var det nödvändigt att samla krigare från hela det kristna Europa för kriget mot de muslimska erövrarna. Det fanns två allternativ för detta, slaveri eller att modifiera den kristna läran så att det blev en religiös gärning att gå ut i krig mot muslimerna. Den muslimska erövringen drevs dels av religiösa påbud att erövra hela världen och skapa det globala kalifatet med sharialagar samt finansierades genom slaveri. Krigarna tog i fiendens länder "krigets hus" fångar som såldes på slavmarknader vilket gav inkomster till att finansiera kriget, Den stora efterfrågan på kvinnor att ha som sexslavar medförde att man ofta dödade männen för att ta kvinnorna som fångar. Om påven hade valt att finnansiera kriget med slaveri hade dock kungamakten fått ökat inflytande på bekostnad av kyrkans och vi hade inte fått den utveckling av samhället som avskaffandet av slaveriet gav upphov till. Istället valde påven att modifiera den kristna läran för att därigenom mobilisera krigare från hela Europa till att gå ut i krig. Eftersom mobiliseringen skedde med religiösa motiv var det naturligt att det primära målet var att återerövra Jerusalem och det Heliga landet, vilket man lyckades med varvid man skapade Konungariket Jerusalem. Men även andra återövringar var framgångsrika. Normandiska riddare erövrade Sicilien medan återerövringen av den Iberiska halvön tog länge tid och slutfördes 1493 med erövringen av Granada. Dock lyckades man inte behålla det Heliga landet vilket beror på att europeisk vapenteknologi på medeltiden främst handlade om att tillverka rustningar för att göra krigarna mindre sårbara för fiendens vapen. Dock kan det bli för hett för att kriga i en rustning varma sommardagar i Mellanöstern. En lösning var att man byggde en fästning där man stängde in sig under sommaren, När hösten kom tog man på sig rustningarna och red ut och drev iväg muslimerna, varefter man sådde fälten och bärgade skörden på våren innan sommaren kom då man åter stängde porten till fästningen. Efter medeltiden när vapenteknologin utvecklades till handla om eldvapen blev de europeiska krigarna mer framgångsrika aven i länder med varmare klimat.

Framgångsteologi

Kan kristen tro förutom att ge en positiv utveckling av samhället även leda till personlig framgång? Varför skall man be? Då Gud är god och allsmäktig behöver man inte be för att Gud skall bli medveten om ens behov och problem. Däremot kan en viktig effekt av bön vara att man genom bön omprogrammerar sitt undermedvetna och därigenom motverkar att man blir utsatt för frestelser som skapar problem. I bönen Fader vår står det "utsätt mig inte för frestelse utan fräls mig ifrån ondo". De flesta problem är egentligen självförvållade då individen har fallit för en frestelse som åstadkommits av hans eget undermedvetna. Syftet med att det undermedvetna åstadkommer frestelser är att påverka individen till att göra sådant som generna vill få honom till att göra. Enligt Richard Dawkins bok The Selfish Gene (första utgåva 1976) är alla levande varelser slavar under sina gener. Genom att belöna den våldsamma mannen med lustkänslor när han utövar våld mot andra kan hans egna gener genom hans undermedvetna påverka honom till att bli våldsam. Genernas syfte är att han genom våld skall besegra de andra hannarna och få ensamrätt på att para sig med honorna. En misshandlad kvinna skulle inte bli misshandlad om hon inte sökte upp våldsamma män för att hennes eget undermedvetna gör att hon upplever våldsamma män som attraktiva. Genernas syfte är att hon därmed skall få våldsamma söner som kan bli framgångsrika i kampen om honorna. Alkoholisten skulle inte behöva bli alkoholist om han inte fallit för frestelsen att dricka alkohol som kommer av att hans eget undermedvetna belönar honom med lustkänslor när han dricker. Genernas syfte med att få människor att dricka alkohol kan vara att parningsspelet hos arten människa i vårt samhälle ofta sker på nöjeslokal med fullständiga rättigheter (alkoholserveringstillstånd) alternativ fest med alkoholservering, där hannen uppvaktar honan genom att bjuda på alkohol. Kvinnor med gener för lustkänslor vid alkoholkonsumtion upplever män som saknar dessa gener som tråkiga eftersom dom inte får henne till att dricka alkohol och kvinnan får därmed inte de lustkänslor som behövs för att hon skall uppleva honom som spännande och attraktiv. Män som dricker kan lättare locka en kvinna till att dricka och har därmed en större chans att hitta en kvinna. Om de som blir frestade av sitt eget undermedvetna till att dricka alkohol får fler barn än de som inte har en dylik frestelse, kommer andelen individer som blir frestade att öka med tiden till dess att nästan alla har gener som ger upphov till denna frestelse. Eftersom syftet med frestelser är att påverka individen till att gå genernas ärenden är det därmed inte så lätt att omprogrammerar sitt undermedvetna, varför man måste ha en stark tro och be enträget för att ha en chans att lyckas. Om tro och bön kan hjälpa till att motstå frestelser som motverkar personlig framgång kommer kristen tro att leda till ett bättre liv.

Kvinnliga präster

En fråga som ofta diskuteras är det förbud mot kvinnliga präster som kommer från Paulus ord om att kvinnan skall tiga i församlingen. För att förstå påbudet bör man beakta att Paulus verkade i en förkristen tid innan kristendomen blev en dominerande världsreligion. Kristendomens stora betydelse härrör från att den är den religion som bäst lyckats motverka det behov av att utöva våld mot andra, som kommer från köttets begär orsakad av att människan är skapad genom naturligt urval. Detta våldsbehov märks främst hos hannar d.v.s. män, som drivs att försöka visa att de är stora och starka hannar som har besegrat alla andra. Syftet med Jesu ord att om någon slår dig på den ena kinden så vänd även den andra till är till är att påverka människorna att inte utöva våld mot andra. För män som vill visa att de är stora och starka hannar som har besegrat alla andra gäller dock ett helt annat bud. Inte "öga för öga och tand för tand" utan "slå alla andra så att dom inser vem som är störst och starkast och om någon slår dig så slå honom tusenfalt så att han inser att han har gjort sitt livs största misstag". De som försöker följa detta bud benämns psykopater. Psykopater kan visst förstå andra människors lidande utan njuter av att åstadkomma lidande hos andra. Om han lyckas åstadkomma lidande hos andra, utan att någon vågar göra något mot honom, får psykopaten en euforisk lyckokänsla över att han har besegrat alla andra och därmed lyckats bli den som är störst och starkast. Om evangeliet på Paulus tid predikades av kvinnor fanns därmed risken att männen inte tog till sig budskapet utan tänkte att detta är något som enbart gäller för kvinnor och att jag som man är tvungen att leva efter ett helt annat budskap om jag skall överleva. Nu har dock Evangeliet predikats i 2000 år, kristendomen är en dominerande religion och det finns många manliga förebilder som har levt efter det kristna budskapet varför Paulus påbud inte längre fyller samma funktion. Därför fyller kvinnliga präster i dagens läge en viktig funktion i Evangeliets tjänst, men man bör beakta att det behövs manliga förebilder för att nå vissa grupper med budskapet.

Ersättningsteologi

Hur skulle Sverige ha varit som är starkt påverkat av det kristna budskapet som baseras på Jesus, om det i evangelierna hade stått att Jesus istället för att göra under och bota sjuka hade erövrat en stad, dödat männen och tagit kvinnorna som sexslavar. Vad man har för moralisk förebild, om man har en moralisk förebild som erövrat en stad, halshuggit männen och tagit kvinnorna som sexslavar, eller en moralisk förebild som gjorde under, botade sjuka och hävdade att man ska älska sin nästa, har stor betydelse för hur vilket samhälle vi får. Ersättningsteologin har därvid haft stor betydelse för att få de troende att folkusera på Jesus och hans goda gärningar, och bortse från t.ex. Josua i Gamla Testamentet och hans folkmord. Att många idag inte kan tro på jesus beror på att Jesus enligt skrifterna gjorde sådant som enligt nutida förnuftstroende inte är möjligt att göra, att utföra under, bota sjuka, uppväcka döda och återuppstå från döden, varför de ser religion som något man inte kan säga att man tro på. Dock har de påverkats av de goda gärningar som Jesus gjorde och kan ha en positiv inställning till kyrkan. Muhammed däremot gjorde enligt skrifterna sådant som enligt nutida förnuftstroende var möjligt att göra förutom att han en natt flög till Jerusalem och besökte himlen. Att han 5 år efter att han blev härskare av Medina, år 627 dödade de judar han inte hade lyckats fördriva från staden och år 628 erövrade Khaybar, halshögg männen och tog kvinnorna som sexslavar, är sådant som förnuftstroende inte kan avfärda som inte möjligt att göra. Även om många som flytt från muslimska länder inte attraheras av våldet som utövats av deras "moraliska förebild", kan de av självbevarelse säga att de är muslimer för att inte bli utsatt för våld från religiösa fanatiker. Att islam kunde ta över mellanöstern kan bero på att de antitrinitära kristna som fanns där före islam trodde att Jesus enbart var människa och inte gjorde sådant som enligt förnuftstroende inte är möjligt att göra, varför härskarna kunde omvandla religionen genom att introducera en ny mäktigare profet, inte gudomlig som gjorde sådant som inte är möjligt att göra, utan en härskare välsignad av Gud genom segrar i krig som liksom Josua i Gamla testamentet erövrat städer och dödat människor.

Folkmord och Gamla Testamentet

På Jesu tid för 2000 år sedan var böcker mycket exklusiva, textade för hand på papyros. Absolut inte var mans egendom. Hos judarna så samlades folket en dag i veckan i huset där den gemensamma boken förvarades för att läsa högt ur den. Även andra folk hade böcker och det fanns en stor boksamling i Alexandria, men böcker var tillgängliga enbart för en exklusiv elit i samhället. Hos andra folk byggde man tempel med gudabilder medan judarnas förbud mot avbildning av Gud medförde att de ekonomiska resurserna kunde inriktas mot att tillverka böcker så att alla judar kunde få tillgång till ett hus med en bok. Boken innehöll en samling berättelser om folkets historia, olika profeter, påbud från Gud och myter om världens skapelse. 

Före kristendomen var folkrättsbrott inte något man förnekade. Josuas bok börjar med staden Jeriko vars murar rasade varefter man dödade alla människor i staden och slutar med en förteckning över alla de städer och byar vars innevånare dödats. Istället för att förneka detta skrevs det ner i Gamla Testamentet som ett bevis för att judarnas Gud var den enda sanna guden. Detta visar emellertid varför det var nödvändigt för Gud att skicka sin son Jesus till denna värld för att förändra våra tankar och skapa en bättre värld med bättre levnadsförhållanden. Och idag istället för att se folkmord som bevis på Guds kraft ställer vi frågan varför tillät Gud detta att hända. Men förbättringen av levnadsförhållandena på grund av Jesu budskap fördelades emellertid inte jämnt över hela världen eftersom det i stora delar av världen motverkades av andra budskap som Muhammeds lära. Muhammad gjorde inte vid sina erövringar på samma sätt som Joshua, han dödade bara männen och tog kvinnor och barn som slavar (samma som romarna gjorde då de erövrade Kartago). Många betraktade vad Muhammad kunde göra som ett tecken på att hans uppenbarelser med kommandon för att döda/förslava icketroende var från Gud såsom israeliterna i Gamla testamentet betraktade vad Joshua kunde göra som bevis på kraften hos den enda sanna Guden.

Att Jesus var jude medförde att han hade en litterär kunskap trots att han inte tillhörde de högsta samhällsskikten. Bibelns betydelse är framför allt att Evangelierna innehåller berättelsen om Jesus medan Gamla Testamentet var den litterära kunskap som Jesus hade. Efter boktryckarkonstens uppkomst blev böcker mycket mer tillgängliga varför vi idag översvämmas av böcker. Uppfattningen att Bibeln och därmed även Gamla Testamentet var absoluta sanningar uttalade av Gud uppkom därmed i syfte att göra den ytterst exklusiv jämfört med alla andra böcker. Läser man Bibels hittar man ställen, dock inte så många, där det står att Gud säger något, t.ex. efter jesu dop hörs en röst som säger "detta är min utvalda son". Om allt som står är absoluta sanningar uttalade av Gud varför står det då att en profet får ett uppmaning från Gud att predika för människorna. Och läser man inledningen till Lukasevangeliet så står det att det är en berättelse om Jesus skrivet av en människa och inte en samling av nedtecknade uppenbarelser från Gud. Om man försöker skapa en kristen Koran genom att samla ihop alla ställen med uttalanden från Gud blir det en mycket tunn och svårbegriplig bok. Enligt muslimerna är Koranen skriven av Gud eftersom det är en samling med uppenbarelser från Gud som profeten har erhållit. Ett problem man kanske försökte lösa genom att hävda att Bibeln är absoluta sanningar uttalade av Gud, var att muslimerna värvade anhängare genom att hävda att de har en helig bok skriven av Gud medan de kristnas är skriven av människor, precis som deras lag sharia är skriven av Gud medan de kristnas lagar är skrivna av människor. Men bara för att något påstås vara skrivet av Gud medför inte att det nödvändigtvis är det, varför man måste jämföra Koranens budskap med Bibelns. På pingstdagen skickade Gud den helige ande för att vägleda människorna. Uppfattningen att allt som skrevs av judar före Jesu födelse är absoluta sanningar uttalade av Gud medan det som skrevs av kristna efter att de fått vägledning av den helige ande icke är det, strider mot budskapet att Gud har skickat den helige ande för att vägleda de kristna. När apostlarna spred budskapet om Jesus tog dom berättelser från Gamla Testamentet och visade att det var förutsägelser om Jesus. Gud hade i judarnas skrifter lagt in meddelanden om den kommande messias. När man som kyrkvärd läser dagens text ur Evangelieboken, fungerar utvalda texter från Gamla Testamentet på samma sätt som förutägelser för det som står i Evangelietexten.

Kreationism

Kreationism avser att bevisa Guds existens genom att förkasta evolutionsteorin och hitta något i den biologiska utvecklingen som inte kan anses vara orsakad av evolutionen för att därmed kunna fastslå att vi är skapade av Gud och inte av den biologiska evolutionen. Det medför dock att Guds existens skulle vara beroende på vad vi människor kan förstå och förklara. Dessutom människans synd beror inte på att de första människorna åt frukter från ett speciellt träd utan är negativa bieffekter av att Gud skapade människorna med evolution genom naturligt urval. Om kreationisterna har rätt skulle djur vara syndfria för de har inte ätit frukt av det föbjudna trädet i Edens lustgård och om vi var lika syndfria skulle vi leva i en mycket bättre värld och Gud hade inte behövt skicka sin son Jesus till den här världen för att dö på ett kors för våra synder.

Erik Levlin
reviderat 2022-03-12
Docent, Teknologie doktor
1982-2009 kyrkvärd i Akalla/Kista