Kista församlingsblad Djärva Värld Nr 2, 2001:

Missionen behövs.

 

 

Tack Gud för att vi lever i den del av Världen där en stor andel av människorna är kristna. Ovanstående diagram visar BNP per capita för de 50 största länderna i Världen fördelade på fyra grupper efter andelen kristna. Diagrammet visar på ett samband mellan välfärd och andelen kristna. Om människorna lever efter budet att ”allt vad i vill att människorna skall göra eder, det skall ni göra dem” d.v.s. tjänar varandra istället för att bekämpa varandra leder det till att de genom sitt arbete skapar bättre levnadsvillkor. I ett samhälle där människorna bekämpar varandra behöver den starke inte arbeta då allt det han behöver kan han ta från den svage. Ej heller kommer den svage att arbeta då det han producerar blir taget ifrån honom av någon starkare. I vår budget ingår förutom det arbete vi gör i Akalla även att vi skänker 80000 kronor per år till EFS Mission. Genom dessa satsningar vi gör på Mission ute i Världen ger vi fler människor möjlighet att leva i en Värld där en fler är kristna. Även du kan bidra till arbetet i Akallakyrkan och till missionen ute i Världen genom gåvor till postgiro XXXXXX-X*.


Kista församlingsblad Djärva Värld Nr 4, 2000:

 

 

Akalla kyrka

 

Akallakyrkan är en samarbetskyrka mellan EFS och Kista Församling. EFS är en organisation inom Svenska kyrkan. Akallakyrkans ekonomi består av två delar, församlingens och missionsföreningens. Den största delen, personalens löner, fastigheten och gudstjänstkostnader betalas av församlingen. Församlingen ger även 161 000 kronor (bidrag minus hyra) till missionsföreningen. Missionsföreningen betalar kostnaderna för övrig verksamhet som konfirmander, ungdomsverksamhet, körer och kontorsmaterial. För januari till september kostade denna verksamhet 192 000 kronor, vilket är 74 % av budgeten för motsvarande period. Dock är även inkomsterna lägre än budgeterat, vilket ger ett underskott på 30 000 för januari till september, jämfört med budgeterat underskott på 40 000 för hela år 2000. Hur ekonomin slutligen blir är dock för tidigt att avgöra. Räkningar som kommer efter nyår och som bokförs på december gör att kostnaderna är högre för sista perioden på året. Men även inkomsterna är högre då julbasaren brukar ge ett stort bidrag till ekonomin. Missionsföreningens ekonomi är beroende av gåvor och kollekter. De flesta kollekter som tas upp i Akallakyrkan går via missionsförenings budget till Akallakyrkans verksamhet. Du kan även bidra till verksamheten med en gåva till Missionsföreningens postgiro XXXXXX-X*. Gör även ett besök på julbasaren den 25 november, där du kan köpa allehanda skänkta saker.

 

Erik Levlin

Kassör

 

*PS Sedan år 2000 har föreningens verksamhet reducerats och årsmötet 2008 beslutade att lägga ner föreningen. Kista församling, som har dålig ekonomi p.g.a. minskande antal kyrkotillhöriga gick 2010 ihop med Spånga församling till Spånga-Kista församling. 2020 sålde församlingen Akalla kyrka till Katolska kyrkan, DS